บริษัท เอสเคเทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ให้บริการรับประกอบแผงวงจรไฟฟ้าอีเลคทรอนิคส์ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้สำหรับการผลิต เช่น แผ่น PCB, อุปกรณ์ Semiconductor, Capacitor, Resistor เป็นต้น

บริษัทฯ ให้บริการประกอบ
เป็นสินค้าสำเร็จรูป

ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความชำนาญ

นอกจากงานบริการรับประกอบ แผงวงจรแล้ว บริษัทฯ ยังเป็น

ผู้จำหน่ายแผ่น PCB และ
สินค้าประเภทอื่นๆ