บริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต์ บริการจด Domain Name โปรโมทเว็บไซต์ พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ Hosting จัดทำเว็บไซต์
Line ID: baanwebsite

Line ID: baanwebsite.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว

      การให้บริการของ บ้านเว็บไซต์ดอทคอม เราให้ความสำคัญต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยเราเข้าใจดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการติดต่อกับบ้านเว็บไซต์ดอทคอม ซึ่งนโยบายนี้ถูกใช้กับบริการทั้งหมดที่อยู่ภายในเว็บไซต์ baanwebsite.com

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ข้อมูลใดๆ ที่ได้จากการใช้บริการของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ จะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดย บ้านเว็บไซต์ดอทคอม แต่เพียงผู้เดียว และไม่มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ
  • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บ้านเว็บไซต์ดอทคอม ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซด์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซด์นี้ บ้านเว็บไซต์ดอทคอม จะไม่รับผิดใดๆ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก
  • บ้านเว็บไซต์ดอทคอม จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นในกิจการหรือกิจกรรมของ บ้านเว็บไซต์ดอทคอม เท่านั้น
  • บ้านเว็บไซต์ดอทคอม ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

       เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ บ้านเว็บไซต์ดอทคอม จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น บ้านเว็บไซต์ดอทคอม จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol