บริการจดโดเมนเนม
บริการจดโดเมนเนม

ติดต่อจดโดเมน (Domain Name)

วิธีจดโดเมนเนม
Step 1 : ระบุชื่อโดเมนเนมที่ต้องการ ( หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อโดเมนในหัวข้อถัดไป)
Step 2 : ตรวจสอบว่าชื่อโดเมนที่ต้องการยังว่างอยู่หรือไม่
Step 3 : เลือกโดเมนที่ยังว่างอยู่ แล้วแจ้งมาที่อีเมล์ contact@baanwebsite.com

 

หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อโดเมน

 1. ความยาวของชื่อ Domain ตั้งได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร
 2. สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้
 3. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้ ได้ผลเหมือนกัน
 4. ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าหรืออยู่หลังสุดของชื่อ domain
 5. ห้ามเว้นวรรคในชื่อโดเมน

การจดทะเบียนโดเมนต่างประเทศและชื่อโดเมนภาษาไทย

 1. .com ใช้ทำเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป รวมทั้งเว็บไซต์ส่วนตัว และมีบางครั้งนำไปใช้ทำเว็บไซต์ (web site) ประเภทอื่นๆ ด้วย
 2. .net ใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค (network) ของคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์บริการอินเทอร์เน็ต แต่บางครั้งก็นำไปใช้ด้านอื่นด้วย
 3. .org ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ บางครั้งก็มีการจดทะเบียนนำไปใช้กับเว็บไซต์ประเภทอื่นด้วย

ค่าบริการจดโดเมน

.com Commercial Organization / ห้างร้านบริษัท    500 บาทต่อปี
.net Networking Organization / กิจกรรมเครือข่าย   500 บาทต่อปี
.org Non Commercial Org / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร  500 บาทต่อปี

**จดโดเมน .com .net .org .biz .info ไม่ต้องใช้หลักฐานใด ๆ ประกอบการ จดโดเมน**

 

ชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของละประเทศ

.co.th Company / นิติบุคคล ห้างร้านบริษัท 1,559 บาท
.or.th Non-profit Organization / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร 1,559 บาทต่อปี
.ac.th Academic Organization / สถาบันการศึกษา 1,559 บาทต่อปี
.go.th Government / หน่วยงานราชการ อบต. ส่วนราชการ 1,559 บาทต่อปี

ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th

 • โดเมน .co.th ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท 
  ตัวอย่างเอกสารบริษัท , ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ  (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท) 
 • โดเมน .ac.th ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัด
  โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน
  ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองโรงเรียน หรือ  ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
 • โดเมน .or.th ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน 
  ตัวอย่างเอกสาร
 • โดเมน .go.th หน่วยงานราชการ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน 
  ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารออกโดย CIO) หรือ ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)
 • โดเมน .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน (จดชื่ออะไรก็ได้) 
  ตัวอย่างเอกสาร (สำหรับบุคคลทั่วไป)
 • โดเมน .mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร 
  ตัวอย่างเอกสาร
 • ชื่อโดเมนจะต้องเป็นชื่อของนิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือ อักษรย่อ หรือ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อเท่านั้น
 • จะต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด email มาที่ contact@baanwebsite.com  หรือ fax มาที่ 02-694-3569

 

หลักเกณฑ์ การเลือกชื่อโดเมน
การพิจารณาชื่อโดเมนนั้นต้องเป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อองค์กร/หน่วยงานนั้นๆ ไม่สามารถเพิ่มเติมนอกเหนือจากชื่อองค์กร/หน่วยงานได้

ดาวน์โหลด
Copyright 2009-2015 บริษัท ไบร์ท มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด Online: 2 | Today: 442 | Total: 867,024