บริการจดโดเมนเนม

ติดต่อจดโดเมน (Domain Name)

วิธีจดโดเมนเนม
Step 1 : ระบุชื่อโดเมนเนมที่ต้องการ วิธีตั้งชื่อโดเมน
Step 2 : ตรวจสอบว่าชื่อโดเมนที่ต้องการยังว่างอยู่หรือไม่
Step 3 : เลือกโดเมนที่ยังว่างอยู่ แล้วแจ้งมาที่อีเมล์ contact@baanwebsite.com

 
 หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อโดเมน
 1. ความยาวของชื่อ Domain ตั้งได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร
 2. สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้
 3. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้ ได้ผลเหมือนกัน
 4. ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าหรืออยู่หลังสุดของชื่อ domain
 5. ห้ามเว้นวรรคในชื่อโดเมน

การจดทะเบียนโดเมนต่างประเทศและชื่อโดเมนภาษาไทย

 1. .com ใช้ทำเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป รวมทั้งเว็บไซต์ส่วนตัว และมีบางครั้งนำไปใช้ทำเว็บไซต์ (web site) ประเภทอื่นๆ ด้วย
 2. .net ใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค (network) ของคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์บริการอินเทอร์เน็ต แต่บางครั้งก็นำไปใช้ด้านอื่นด้วย
 3. .org ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ บางครั้งก็มีการจดทะเบียนนำไปใช้กับเว็บไซต์ประเภทอื่นด้วย

 

 

ค่าบริการจดโดเมน

Generic Top Level Domains คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย com, net และ org
โดเมนเนมประเภทผู้ถือครองราคา / ปี
.comCommercial Organization / ห้างร้านบริษัท500 บาท
.netNetworking Organization / กิจกรรมเครือข่าย500 บาท
.orgNon Commercial Org / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร500 บาท
.bizBusiness / ห้างร้านบริษัท500 บาท
.infoInformation / เวปไซด์ให้ข้อมูล500 บาท
.usห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป (อเมริกา)750 บาท
.nameห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป700 บาท
.wsห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป500 บาท
.asiaผู้ขอจดต้องอยู่ในเขตเอเชีย-แปซิฟิก800 บาท
.inIndia หรือสามารถอ้างถึง Indivisual บุคคลทั่วไป700 บาท
.mobiเว็บไซด์สำหรับแสดงบนมือถือ (Mobile Web)900 บาท
.ccห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป1,000 บาท
.tvเว็บไซท์ทีีมีบริการเกี่ยวข้องกับงานโทรทัศน์1,300 บาท
** จดโดเมน .com .net .org .biz .info ไม่ต้องใช้หลักฐานใด ๆ ประกอบการ จดโดเมน **

 

 

ชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของละประเทศ

โดเมนเนม

ประเภทผู้ถือครอง

ราคา / ปี

.co.th

Company / นิติบุคคล ห้างร้านบริษัท

1,559 บาท

.in.th

Individual / บุคคลทั่วไป

800 บาท

.net.th

Internet Service Provide / ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

1,559 บาท

.or.th

Non-profit Organization / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร

1,559 บาท

.ac.th

Academic Organization / สถาบันการศึกษา

1,559 บาท

.mi.th

Military Organization / หน่วยงานเกี่ยวกับการทหาร

1,559 บาท

.go.th

Government / หน่วยงานราชการ อบต. ส่วนราชการ

1,559 บาท


 

ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th

 • โดเมน .co.th ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท 
  ตัวอย่างเอกสารบริษัท , ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ  (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท) 
 • โดเมน .ac.th ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัด
  โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน
  ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองโรงเรียน หรือ  ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
 • โดเมน .or.th ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน 
  ตัวอย่างเอกสาร
 • โดเมน .go.th หน่วยงานราชการ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน 
  ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารออกโดย CIO) หรือ ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)
 • โดเมน .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน (จดชื่ออะไรก็ได้) 
  ตัวอย่างเอกสาร (สำหรับบุคคลทั่วไป)
 • โดเมน .mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร 
  ตัวอย่างเอกสาร
 • ชื่อโดเมนจะต้องเป็นชื่อของนิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือ อักษรย่อ หรือ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อเท่านั้น
 • จะต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด email มาที่ contact@baanwebsite.com  หรือ fax มาที่ 02-694-3569

 

หลักเกณฑ์ การเลือกชื่อโดเมน
การพิจารณาชื่อโดเมนนั้นต้องเป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อองค์กร/หน่วยงานนั้นๆ ไม่สามารถเพิ่มเติมนอกเหนือจากชื่อองค์กร/หน่วยงานได้