บริษัทรับทำเว็บไซต์และรับออกแบบเว็บไซต์ web design เว็บแอพต่างๆ ครบวงจร สายด่วน:094 326 6524,094 326 6552
บริการจดโดเมนเนม
บริการจดโดเมนเนม

ติดต่อจดโดเมน (Domain Name)

วิธีจดโดเมนเนม
Step 1 : ระบุชื่อโดเมนเนมที่ต้องการ ( หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อโดเมนในหัวข้อถัดไป)
Step 2 : ตรวจสอบว่าชื่อโดเมนที่ต้องการยังว่างอยู่หรือไม่
Step 3 : เลือกโดเมนที่ยังว่างอยู่ แล้วแจ้งมาที่อีเมล์ contact@baanwebsite.com

 

หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อโดเมน

 1. ความยาวของชื่อ Domain ตั้งได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร
 2. สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้
 3. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้ ได้ผลเหมือนกัน
 4. ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าหรืออยู่หลังสุดของชื่อ domain
 5. ห้ามเว้นวรรคในชื่อโดเมน

การจดทะเบียนโดเมนต่างประเทศและชื่อโดเมนภาษาไทย

 1. .com นิยมใช้ทำเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป รวมทั้งเว็บไซต์ส่วนตัว
 2. .net นิยมใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค (network) ของคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์บริการอินเทอร์เน็ต
 3. .org นิยมใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ หรือ องค์กร มูลนิธิการกุศลต่างๆ
 4. .biz นิยมใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับธุรกิจ เหมือนกับ .com
 5. .info นิยมใช้ทำเว็บไซต์ให้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ

ค่าบริการจดโดเมน

.com ย่อมาจาก Commercial Organization / ห้างร้านบริษัท 500 บาทต่อปี
.net ย่อมาจาก Networking Organization / กิจกรรมเครือข่าย 500 บาทต่อปี
.org ย่อมาจาก Non Commercial Org / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร 500 บาทต่อปี
.biz ย่อมาจาก Business / องค์กร บริษัท ห้างหุ้นส่วน (เหมือน .com) 500 บาทต่อปี
.info ย่อมาจาก Information / ข้อมูลสารสนเทศ 500 บาทต่อปี

**จดโดเมน .com .net .org .biz .info ไม่ต้องใช้หลักฐานใด ๆ ประกอบการ จดโดเมน**

 

ชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของละประเทศ

.co.th Company / นิติบุคคล ห้างร้านบริษัท 856 บาท
.or.th Non-profit Organization / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร 856 บาทต่อปี
.ac.th Academic Organization / สถาบันการศึกษา 856 บาทต่อปี
.go.th Government / หน่วยงานราชการ อบต. ส่วนราชการ 856 บาทต่อปี

ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th

 • โดเมน .co.th ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท 
  ตัวอย่างเอกสารบริษัท , ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ  (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท) 
 • โดเมน .ac.th ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัด
  โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน
  ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองโรงเรียน หรือ  ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน  (สำหรับเอกชน)
 • โดเมน .or.th ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน 
  ตัวอย่างเอกสาร
 • โดเมน .go.th หน่วยงานราชการ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน 
  ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารออกโดย CIO) หรือ ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)
 • โดเมน .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน (จดชื่ออะไรก็ได้) 
  ตัวอย่างเอกสาร (สำหรับบุคคลทั่วไป)
 • โดเมน .mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร 
  ตัวอย่างเอกสาร
 • ชื่อโดเมนจะต้องเป็นชื่อของนิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือ อักษรย่อ หรือ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อเท่านั้น
 • จะต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด email มาที่ contact@baanwebsite.com  หรือ fax มาที่ 02-694-3569

 

หลักเกณฑ์ การเลือกชื่อโดเมน
การพิจารณาชื่อโดเมนนั้นต้องเป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อองค์กร/หน่วยงานนั้นๆ ไม่สามารถเพิ่มเติมนอกเหนือจากชื่อองค์กร/หน่วยงานได้

ดาวน์โหลด